Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu pt. „Bez Kamis ani ruszt!” (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, kod poczt. 60-623, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071, REGON 634370884 (zwana dalej: Organizatorem)
  2. Konkurs odbędzie się w dniach od 14.07.2016 r. do 3.08.2016 r. (dalej: czas trwania Konkursu) w sklepach sieci Biedronka, zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z przyznawaniem i wysyłką nagród zakończą się do dnia 5.10.2016 r., a postępowanie reklamacyjne zakończy się do dnia 26.10.2016 r.
  3. Niniejszym Konkursem objęte są wszystkie produkty marki Kamis, dostępne w sklepach sieci Biedronka w czasie trwania Konkursu (dalej: produkty promocyjne). Poza tym okresem produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży w sieci Biedronka, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, McCormick Polska S.A., Jeronimo Martins Polska S.A, a także członkowie ich rodzin, również osoby reprezentujące ww podmioty zgodnie zasadami reprezentacji oraz członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
  5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.).
  6. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie sieci Biedronka zakupu produktów promocyjnych w czasie trwania Konkursu, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik). 
  2. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu wymyślą i prześlą Organizatorowi, za pomocą wiadomości SMS, najciekawsze pod względem oryginalności, unikatowości i ciekawej treści zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z punktem 2.3, stanowiące jednocześnie odpowiedź na pytanie: „Co sprawia, że Twój grill jest zawsze udany?” (dalej: Zadanie konkursowe).
  3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
   1. dokonanie w czasie trwania Konkursu w dowolnym sklepie sieci Biedronka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zakupu produktów marki Kamis o wartości jednorazowo minimum 10 zł, w tym co najmniej jednego produktu z oferty grillowej Kamis, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
   2. wysłanie zgłoszenia do Konkursu, tj. rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w punkcie 2.2., z zastrzeżeniem punktu 2.6, poprzez wysłanie SMS-a z prefiksem kamis. o treści: Kamis. Odpowiedź na Zadanie konkursowe pod numer 7043 („SMS konkursowy”) (koszt SMS-a konkursowego – 0,62 zł brutto) oraz
   3. zachowanie oryginalnych dowodów zakupu (paragonów fiskalnych) potwierdzających jednorazowy zakup produktów marki Kamis za min. 10 zł, w tym co najmniej jednego produktu z oferty grillowej Kamis, zgodnie z punktem 2.3.1. Okazanie oryginału paragonów będzie niezbędne do odbioru Nagród, o których mowa w punkcie 3 poniżej. Oryginalny paragon przekazany Organizatorowi w ramach Konkursu jest podstawą zgłoszenia udziału tylko w jednym konkursie organizowanym przez Organizatora.
  4. Prawidłowy SMS konkursowy powinien spełniać warunki, o których mowa w punktach 2.2 oraz 2.3.2 Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 2.6 Regulaminu, zawierać odpowiedź na Zadanie konkursowe (poprzedzone prefiksem kamis.). W SMS konkursowym dopuszcza się użycie liter małych i dużych. SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków (włącznie ze spacjami oraz włącznie z prefiksem kamis.). Dłuższe wypowiedzi konkursowe nie będą brane pod uwagę w Konkursie. Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
  5. Przykładowy SMS konkursowy może brzmieć: 
  6. Kamis. Moj grill jest zawsze udany, gdy goscie mają dobre humory i ze smakiem jedza wszystkie pysznie doprawione potrawy.
  7. Data i godzina dokonania zakupu produktów promocyjnych, potwierdzona dowodem zakupu (czyli data i godzina na paragonie fiskalnym) musi być wcześniejsza niż data wysłania SMS-a konkursowego. 
  8. Paragon, który jest dowodem jednorazowego zakupu produktów marki Kamis za minimum 10 zł, w tym co najmniej jednego produktu z oferty grillowej Kamis, upoważnia do wysłania tylko jednego SMS-a konkursowego. Każdy prawidłowo przesłany SMS konkursowy to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności w punkcie niniejszym oraz w punkcie 2.3, 2.4 oraz 2.5. Regulaminu. 
  9. Zastrzega się, że Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie, może zostać zobligowany do udostępnienia, w celu weryfikacji, wszystkich oryginalnych dowodów jednorazowego zakupu produktów marki Kamis za minimum 10 zł, w tym co najmniej jednego produktu z oferty grillowej Kamis, odpowiadających liczbie dokonanych zgłoszeń SMS–owych. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych dowodów zakupu odpowiadających liczbie wysłanych SMS-ów konkursowych, może zostać, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z Konkursu. Uczestnikowi wyeliminowanemu z Konkursu Nagroda nie zostanie wydana, w związku z niespełnieniem przez niego wszystkich koniecznych warunków uczestnictwa w Konkursie. 
  10. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowo SMS konkursowy, uczestnik otrzyma SMS zwrotny, potwierdzający dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMS-a zwrotnego: Twoje zgloszenie zostalo przyjete. Zyczymy powodzenia! Szczegoly konkursu na stronie www.kamis.pl.
  11. Rozwiązanie Zadania konkursowego, o którym mowa w punkcie 2.2. Regulaminu:
   1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
   2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
   3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,
   4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.
   5. może zawierać maksymalnie 160 znaków, zgodnie z punktem 2.4 Regulaminu.
  12. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Uczestnik przeniesie nieodpłatnie na Organizatora (Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zadania konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
   1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
   2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
   3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 
   4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w punktach 2.10.1-2.10.3 – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, 
   5. sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu,
   6. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
   7. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
   8. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
   9. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
   10. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. 
   11. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych. Ponadto, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zadania konkursowego na powyższych polach eksploatacji, Uczestnik upoważnia Organizatora do dokonywania modyfikacji utworu zdania konkursowego, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
  13. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 
  14. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora. 
  15. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że SMS-y konkursowe wysyłane z tego samego numeru telefonu są wysyłane przez jedną i tę samą osobę. 
  16. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, mogą spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród wymienionych w punkcie 3 poniżej. 
  17. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Konkursu.
 3. NAGRODY W KONKURSIE

  1. Nagrodami w Konkursie są:
   1. 21 (słownie: dwadzieścia jeden) nagród I stopnia: skuterów Junak model VINTAGE w kolorze kremowym, o wartości 5399,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto każdy, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100), przeznaczoną na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie;
   2. 105 (słownie: sto pięć) nagród II stopnia: stylowych koszy piknikowych z wypełnieniem w kolorze zielonym (bez produktów marki Kamis, widocznych na wizualizacji nagrody umieszczonej na materiałach promocyjnych Konkursu), o wartości 190 zł (słownie sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto każdy. 
  2. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w punkcie 3.1.1. Regulaminu, zostaną potrącone przez Organizatora i przeznaczone na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody, w trybie art. 30 ust. 1 punkt 2, w zw. z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie takiego potrącenia przez Organizatora.
 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

  1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze rozwiązanie Zadania konkursowego, wyłoni jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela McCormick Polska S.A. (dalej: „Jury”). Jury dokona wyboru laureatów Konkursu według własnego uznania, uwzględniając najciekawsze pod względem oryginalności, unikatowości i ciekawej treści rozwiązania Zadań konkursowych.
  2. Jury po zakończeniu Konkursu, do dnia 17.08.2016 r. wyłoni 126 zwycięzców Konkursu – autorów najciekawszych pod względem ciekawości i oryginalności rozwiązań Zadań konkursowych spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń przesłanych w trakcie trwania Konkursu. Wśród 126 zwycięzców znajdować się będzie 21 zwycięzców nagród I stopnia oraz 105 zwycięzców nagród II stopnia. Zwycięzcy nagród wyłaniani będą z każdego dnia trwania konkursu (data otrzymania przez organizatora SMS-a konkursowego) w liczbie 1 zwycięzcy nagrody I stopnia oraz 5 zwycięzców nagrody II stopnia na każdy dzień trwania konkursu. Jeden Uczestnik nie może zostać zwycięzcą więcej niż jednej nagrody tego samego stopnia w Konkursie. Jury wyłoni również spośród rozwiązań Zadań konkursowych, wyróżniających się pod względem ciekawości i oryginalności, 126 laureatów rezerwowych Konkursu (21 laureatów rezerwowych nagrody I stopnia, oraz 105 laureatów rezerwowych nagrody II stopnia), którzy uzyskają Nagrodę w przypadku gdyby autor zwycięskiego rozwiązania Zadania konkursowego nie spełnił wszystkich warunków formalnych otrzymania tej Nagrody. 
  3. W przypadku, gdy uczestnicy nadeślą identyczną propozycję rozwiązania Zadania konkursowego, które zostanie wybrane jako zwycięskie, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem tego rozwiązania Zadania konkursowego. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego rozwiązania Zadania konkursowego. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danego rozwiązania Zadania konkursowego, lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie taką samą lub podobną odpowiedź na pytanie będące treścią Zadania konkursowego, Nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano Nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
  4. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie. Czas nadesłania SMS-a konkursowego będzie rejestrowany przez system SMS Organizatora.
  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej Nagrodzie telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy, w ciągu 5 dni roboczych od dnia wytypowania do Nagrody zgodnie z pkt. 4.1.-4.4, najpóźniej do dnia 24.08.2016 r. Zwycięzca zobowiązany jest podczas rozmowy telefonicznej potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez odpowiedź na zadane pytanie „Czy brał Pan/Pani udział w konkursie „Bez Kamis ani ruszt!” oraz przesłać na adres Organizatora swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o treści i w terminie, o których mowa w pkt. 4.6 i 4.7 Regulaminu. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony laureata. W przypadku sygnału wskazującego, że linia jest zajęta, następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, po upływie 1 dnia co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania Nagrody.
  6. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.5.) laureat jest zobowiązany przesłać na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, z dopiskiem „Bez Kamis ani ruszt!”, zgłoszenie zawierające:
   1. swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.7. wraz z numerem telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie, 
   2. oryginalne paragony potwierdzające dokonanie zakupu produktu promocyjnego, zgodnie z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem oraz spełniające warunki określone w pkt 2.5. niniejszego Regulaminu,
   3. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań i McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Bez Kamis ani ruszt!”, w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród” i „Zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Bez Kamis ani ruszt!”, i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania”, 
   4. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy: „Oświadczam, że: (i) Jestem autorem wszelkich treści, utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Bez Kamis ani ruszt!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co sprawia, że Twój grill zawsze jest udany?”. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego.(ii) Powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Bez Kamis ani ruszt!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co sprawia, że Twój grill jest zawsze udany?” treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.” (iii) Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu „Bez Kamis ani ruszt!” oraz McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, oraz (iv) Z chwilą przyjęcia Nagrody w Konkursie przenoszę na organizatora konkursu Albedo Marketing Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojej odpowiedzi konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2.10. regulaminu Konkursu.”
  7. Dane osobowe Zwycięzców, o których mowa w pkt. 4.6.1. zawierać będą: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla otrzymania nagrody w Konkursie. 
  8. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 5.10.2016 r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 4.6.
  9. Jeśli Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych niezbędnych do wydania Nagrody, Nagrodę otrzyma laureat rezerwowy zgodnie z pkt. 4.2. Regulaminu. Jeżeli laureat rezerwowy również nie spełni wszystkich warunków formalnych określonych w pkt. 4.5, 4.6 i 4.7 Regulaminu niezbędnych do wydania Nagrody, Nagroda ta  pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  10. Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub paragonu i/lub oświadczeń w sposób i terminie określonym w pkt. 4.5., 4.6. i 4.7. powoduje utratę prawa do Nagrody i odpowiednie zastosowanie postanowień pkt. 4.9. 
  11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
   1. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
   2. Odbiór Nagrody laureat pokwituje podpisaniem protokołu odbioru.
  12. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. 
  13. Zwycięzca nagrody głównej będzie zobowiązany przed wydaniem mu nagrody dopełnić następujących formalności w celu odbioru nagrody:
   1. udostępnić swój dowód tożsamości dla potwierdzenia danych Uczestnika oraz dokonania jego kserokopii w celach ewidencyjnych;
   2. wypełnić i podpisać protokół odbioru nagrody.
  14. Uznaje się, że nagroda główna przeszła na własność Zwycięzcy z chwilą jej wydania. 
  15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  16. Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora.
  17. Odbiór nagród I i II stopnia Zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. 
  18. Uczestnik obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania, od chwili przesłania przez niego danych osobowych zgodnie z punktem 4.6. Regulaminu, do chwili wydania nagród Zwycięzcom. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Uczestnikowi.
 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników Organizatorowi na piśmie, najpóźniej do dnia 19.10.2016 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 19.10.2016 roku nie będą rozpatrywane. 
  2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (forma sugerowana) na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, z dopiskiem "Reklamacja Konkurs Bez Kamis ani ruszt!” (dopisek nie jest obowiązkowy). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
  4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie.
  5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę, w formie złożonego pisemnego oświadczenia, na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań i McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska, danych osobowych umieszczonych na zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 4.9 Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu „Bez Kamis ani ruszt!”, w tym wydania Nagród. 
  2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
  3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. McCormick Polska S.A.  powierzyła przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu firmie Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, będącej Organizatorem Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania Nagrody przez laureatów.
  4. Przesłanie SMS-a konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie numeru telefonu wyłącznie w zakresie uzasadnionym prawidłową realizacją Konkursu, w tym w celu wykorzystania numeru telefonu zgodnie z Regulaminem.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie: www.kamis.pl.
  2. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Załącznik nr 1 – Lista produktów z oferty grillowej Kamis

OFERTAGRILLOWAKAMIS

1. KAMIS GRILL KARKÓWKA 20G
2. KAMIS GRILL KLASYCZNY 25G
3. KAMIS GRILL PIKANTNY 25G
4. KAMIS GRILL SZASZŁYK Z GRILLA 20G
5. KAMIS GRILL SOCZYSTE ŻEBERKA 20G
6. KAMIS GRILL ŚRÓDZIEMNOMORSKI 20G
7. KAMIS GRILL KARKÓWKA W WHISKEY 18G
8. KAMIS PRZYPRAWA DO SKRZYDEŁEK OGNISTYCH 25G
9. KAMIS GRILL KIEŁBASKI W PIWIE 20G
10. KAMIS GRILL MATES RYBA MOJITO LIME 20G
11. KAMIS GRILL MATES KURCZAK SMOKY TEXAN 20G
12. KAMIS GRILL MATES SKRZYDEŁKA BROWN SUGAR 20G
13. KAMIS GRILL MARYNATA DO MIĘS Z GRILLA 25
14. KAMIS PRZYPRAWA DO KURCZAKA Z GRILLA 18G
15. KAMIS PRZYPRAWA DO GRZANEK ZŁOCISTYCH 15G
16. KAMIS PRZYPRAWA DO SOSU TZATZIKI 20G
17. KAMIS MARYNATA STAROPOLSKA DO MIĘS I DROBIU 20
18. KAMIS MARYNATA PIKANTNA DO MIĘS I DROBIU 20G